مراحل اجرا


مراحل اجرای یک پروژه:

1. بررسی اولیه

در این مرحله ، نتایج بررسی اولیه ، از جمله وضعیت سیستم هزینه یابی موجود و زیر سیستم های مرتبط با آن ، نیازهای اطلاعاتی مدیران و مشکلات و نقاط ضعف مشاهده شده درچارچوب "پروژه طراحی و استقرار سیستم هزینه یابی مناسب" ، راهکارهای پیشنهادی برای رفع مشکلات یاد شده جهت برآورده کردن نیازهای اطلاعاتی مدیران در چارچوب اجرای پروژه مشخص شده و شرح خدمات مجری پروژه و مراحل طراحی و استقرار سیستم و نتایج انتظاری از استقرار هزینه یابی مناسب در شرکت تشریح می گردد. همچنین زمان و هزينه "فروش ، اختصاصی سازی و نصب نرم افزارهای پیشنهادی" ، طراحي و استقرار سيستم هزینه یابی و راهکارهای تعیین شده ، اصلاح زیر سیستم های مالی و پشتيباني مرتبط و نظارت بر اجرای سیستم ارایه می شود.


 

2. شناخت سازمان و صنعت:

دراين مرحله شناخت مجری پروژه از شرکت ، فرایندهای تولید و نیازهای اطلاعاتی مدیران کامل شده و "مفروضات طراحي سيستم هزینه یابی" به همراه الزامات اجرايي آن درقالب "گزارش مفروضات طراحی سیستم" به شرکت ارايه می شود . مفروضات مبناي طراحی سیستم و تدوین چرخه های عملیاتی است .


3. طراحی مفهومی و استقرار سیستم هزینه یابی:

تعیین روش هزینه یابی ، روش جذب سربار و سیستم محاسبات شناسایی دوایر تولیدی ، مراکز هزینه خدماتی و موضوع هزینه ها اصلاح سیستم حسابداری مالی و آموزش به کارکنان مالی اصلاح سیستم كنترل تولید و انبارش و آموزش به کارکنان تولید.


 

4. آموزش و نظارت بر اجرای سیستم:

آموزش سيستم و انطباق با سیستم مالی آموزش سیستم جدید به كاركنان و نظارت اولیه بر اجرای سیستم آموزش مفاهیم حسابداری صنعتی ( هزینه ­یابی ) و سيستم هزینه یابی جدید به كاركنان امورمالي ایجاد انطباق درثبت اطلاعات پایه بین نرم افزارهای مالی و مجموعه نرم افزارهای رای فن ارایه گزارش بهای تمام شده و گزارش های کنترلی در دوره های گزارشگری ماهانه اجرای سیستم.

تدوين مستندات سیستم تدوين روش گردش عمليات هزینه یابی و کنترل تولید و انبارش ارایه نمونه اسناد هزینه یابی و آموزش روش ثبت های هزینه یابی


5. ممیزی دوره ای سیستم:

بازدید مدیر پروژه از شرکت در مقاطع ششماهه بررسی چگونگی کاربری نرم افزار و اجرای سیستم بررسی گزارش های ارایه شده به مدیریت بررسی میزان پاسخگویی گزارش های سیستم به نیازهای اطلاعاتی مدیران تحلیل نیازهای اطلاعاتی جدید و طراحی گزارش های جدید گزارش به مدیریت عالی از کم و کیف اجرای سیستم.