رای فن برای همه


در یک سازمان تولیدی مدیران برنامه ریزی برای برنامه ریزی و تامین منابع تولید و جلوگیری از بروز وقفه در برنامه پیش بینی شده و کنترل چگونگی مصرف این منابع در جریان فرآیند ساخت و تولید محصولات نیاز به اطلاعات زیادی دارند از جمله:

1>- تولید انتظاری روز / هفته / ماه آتی و مطابقت با انتظارات واحد فروش و زمان بندی تحویل / اجرا در قراردادهای فروش
2- مقدار مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای ساخت و تولید هر یک از محصولات و نمایشها ، موجودی انبارها و ... و برنامه ریزی خرید
3- ساعات نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز برنامه تولید آتی و برنامه ریزی ظرفیت ، نیروی انسانی و تعمیرات و نگهداری ماشین آلات (سیستم
4- میزان استفاده از خدمات پیمانکاران جهت تکمیل فرایند ساخت و تولید و برنامه ریزی برون سپاری قطعات
مدیران کنترل ساخت و تولید برای کنترل فرایند ساخت و تولید ، برنامه ریزی اقدامات اصلاحی و جلوگیری از بروز انحراف از برنامه پیش بینی شده نیاز به اطلاعات دیگری هم دارند از جمله :

1- مقدار مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برنامه تولید اعلامی براساس اطلاعات درخت محصول (BOM)
2- زمان انتظاری ساخت و تولید برنامه اعلامی براساس پروسه ساخت محصولات
3- ساعات توقف ماشین آلات و کارکنان به دلایل مختلف
4- ساعات کار واقعی و ساعات و دفعات دوباره کاری در عملیات ساخت و تولید محصولات به دلایل مختلف
5- میزان ضایعات ایجادی در هر مرحله / هر فعالیت (OP) به دلایل مختلف بروز ضایعات غیر معمول و بیش از حد انتظار
آشکار شدن اثر فعالیت های کارکنان واحدهای مختلف در جریان تولید و ارایه خدمات درجریان اجرای سیستم هزینه یابی رای فن ، به دلیل جمع آوری اطلاعات کارکرد کارکنان ، اطلاعات مفیدی بدست می آید که در تصمیم گیری های مدیران تاثیر بسزایی دارد . از جمله :

1- تاثیر آزمون های کیفیت بر میزان ضایعات تولید
2- اثر عملکرد واحد کنترل کیفی در کنترل ضایعات
3- راندمان تولید در شیفت های مختلف کاری
4- بازدهی هریک از سرپرستان تولید در شیفت های کاری
5- مشخص شدن گلوگاه های تولیدی در جریان انجام سفارش ها و تولید محصولاتمهمترین نتیجه گزارش­های سنجش مسئولیت «اقدامات اصلاحی» و جلوگیری از تکرار بروز آنها است. ‏برخی از اقدامات اصلاحی شامل موارد زیر است: در زمینه توقف­ ها:

1- ارجاع کار به بخش­ها با توجه به ظرفیت و کارهای در دست انجام.
2- اجرای زمان­ سنجی و کار­سنجی با هدف تعیین ظرفیت عملی بخش­ها.
3- استقرار سیستم ‏PM‏ و انجام تعمیرات پیشگیرانه ‏با هدف جلوگیری از بروز خرابی در هنگام تولید.
4- برنامه ریزی بهتر خرید و تامین مواد و قطعات.


در زمینه دوباره­ کاری و ضایعات غیرعادی:

1- ارایه آموزش بیشتر به کارکنان.
2- بالا بردن کیفیت نقشه های اجرایی.
3- درج جزییات کارهای ارجاعی به سالن ها ، خطوط تولید و پیمانکاران‏.


امکان برنامه ریزی برای اقدامات اصلاحی


- بدنبال ارایه گزارش های مقداری سیستم رای فن ، عموماً بسیاری از نقاط ضعف واحدهای تولیدی ، پشتیبانی تولید و خدماتی آشکار شده و زمینه برای برنامه ریزی اقدامات اصلاحی بخوبی فراهم می شود.
از سوی دیگر درصورت اجرای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) ، بهای تمام شده هریک از رخدادهای ناخواسته محاسبه و گزارش شده و همینطور بهای تمام شده اقدامات اصلاحی (فعالیت های جدید / جایگزین) نیز برآورد شده و درصورت افزونی منافع بر هزینه ها ، اقدامات مورد نظر انجام خواهد شد .


اجرای تکنیک های نوین حسابداری مدیریت:


در صورت طراحی و استقرار سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت ، اجرای تکنیک های جدید حسابداری مدیریت امکان پذیرخواهد بود . تکنیک هایی که با افزایش سرعت، دقت و افزایش شفافیت اطلاعات موجب هدایت منابع سازمان به سمت تولید محصولات و ارائه خدمات سود آور و ارتقاء بهره وری سازمان می شود ، از جمله :
1-Cost Of Quality - C.O.Q
2- Value Engineering
3- Total Quality Management - T.Q.M
برای اجرای هریک از این تکنیک ها دانستن بهای اعمال هر یک از فعالیت های تولیدی ، آزمون های کیفیت ، کنترل های حین تولید و ... بسیار مهم است سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت بستری مناسب برای اجرای این تکنیک های حسابداری مدیریت و کاهش زیان ناشی از انجام فرایند تولید و کنترل کیفی بدون توجه به هزینه های کیفیت است.