ازمنظر امورمالی


نتایج راهکارهای هزینه یابی درسازمان مشتری

نتایج بدست آمده برای مشتریان پس از استقرار سیستم رای فن:

-استقرار نرم افزار رای ­فن در کنار نرم افزارهای هزینه یابی موجود شرکت بدون نیاز به ایجاد هیچ تغییری در نرم افزارهای مالی
محاسبه و گزارش بهای تمام شده سفارش ها و آحاد محصولات تولید شده براساس ساعات کارکرد واقعی کارکنان و ماشین آلات و همزمان براساس زمان انتظاری ساخت و تولید سفارش ها و آحاد محصولات
_ محاسبه بهای تمام شده سفارش ها و محصولات تولیدی در حین هر ماه پیش از انجام هزینه یابی ماهانه براساس بهای فعالیت های دوره قبل و نرخ مواد اولیه دوره دلخواه با نرخ روز بازار بعنوان گزارش مدیریتی
_ محاسبه بهای تمام شده سفارش ها و محصولات تولیدی باارقام سربار جذب نشده مدیریتی و همزمان با ارقام سربار جذب نشده رسمی مالی

_ امکان تعویض نرم افزارهای مالی بدون نیاز به اعمال هیچ تغییری در نرم افزار رای فن
_ حذف بند گزارش حسابرسی درخصوص نداشتن سیستم مدون قیمت تمام شده
_ حذف بندهای گزارش حسابرس در مورد نحوه تخصیص هزینه یابی خدماتی و پشتیبانی به آحاد تولید و قیمت گذاری محصولات وکالاهای نیمه ساخته پایان دوره
_ شناسایی سربار جذب نشده براساس ظرفیت واقعی ماشین آلات و خطوط تولید بعنوان گزارش مدیریت در کنار محاسبه سربار جذب نشده مطابق روش های رسمی و قوانین مالیاتی براساس ظرفیت پروانه بهره برداری
_ محاسبه و گزارش بهای تمام شده سفارش ها و آحاد محصولات تولید شده با نرخ های واقعی مواد اولیه و همزمان با نرخ روز بازار و همچنین نرخ انتظاری (بودجه ای ) مواد اولیه
رای فن چگونه سیستم حسابداری درون سازمان را متحول میکند و نتایج بیرونی آن چیست ؟

فرایند هزینه یابی با بیشتر "زیرسیستم های موجود" در سازمان های تولیدی و خدماتی در ارتباط است . درجریان طراحی سیستم هزینه یابی ، الزامات اعمال کنترل های پایه هزینه یابی و موازنه مواد بهبود مهمی در کنترل مدیران تولید بر موجودی های مواد و محصول ایجاد می کنداجرای "روش سفارش کار" و "هزینه یابی واقعی" موجب جمع آوری و شناسایی اطلاعات اختصاصی هر نوبت تولید و هر سفارش شده که برای کنترل جریان تولید ، انجام اقدامات اصلاحی و تصمیم گیری های بعدی بسیار مفید خواهد بود . از جمله :

میزان ضایعات واقعی هر سفارش و هر محصول
سود آوری (زیاندهی) واقعی
عملکرد کارکنان تولید در جریان انجام سفارش
مشکلات خاص تولید سفارش
میزان بازدهی تولید و موازنه مواد سفارش
... و بسیاری اطلاعات مفید و موثر دیگر در فرایند تولید محصولات و ارایه خدمات