توانمندی های طراحی


توانمندی های طراحی

.توانمندی های طراحی

اجرای فرایند هزینه یابی دقیق در یک شرکت تولیدی صنعتی نیازمند مجموعه ای از اطلاعات شامل ساعات کار واقعی و انتظاری کارکنان و ماشین آلات ، میزان مصرف مواد اولیه و قطعات در تولید هر محصول و آمار تولید محصول سالم ، نیمه ساخته و ضایعات مواد و محصول و همچنین اطلاعات مالی از قبیل مبالغ هزینه های مراکز تولیدی ، خدماتی و پشتیبانی ، بهای مواد اولیه و کمکی تولید ، ملزومات مصرفی و ... می باشد .
بسته به اینکه شرکت تولید کننده محصولات روتین و یا سفارشی باشدویا در زمینه ساخت سازه ها و یا تجهیزات سفارشی فعالیت می کند ، سیستم و روش های هزینه یابی متفاوتی وجود داشته و برای هریک از این گونه شرکت کاربرد دارد:


 

. هزینه یابی به روش سنتی:

اجرای سیستم هزینه یابی واقعی و روش هزینه یابی ترکیبی (Batch Costing) در تولید محصولات روتین
اجرای سیستم هزینه یابی استاندارد و روش هزینه یابی ترکیبی (Batch Costing) در تولید محصولات روتین
اجرای سیستم هزینه یابی واقعی با روش سفارش کار به ویژه در ساخت و تولید سفارشی امکان مقایسه اطلاعات و ارقام واقعی با برنامه ریزی های اولیه (بودجه ساخت و تولید)


. هزینه یابی به روشABC:

اجرای سیستم هزینه یابی واقعی و سفارش کاری یا ترکیبی و روش جذب سربار براساس فعالیت (ABC)
اجرای سیستم هزینه یابی واقعی و سفارش کاری ترکیبی و روش جذب سربار براساس حجم (روش سنتی)
امکان مقایسه اطلاعات ، ارقام و گزارشهای واقعی با اطلاعات استاندارد (انتظاری) وبرآوردهای اولیه به ریز هر فعالیت و هر جزء فرایند ساخت و تولید سفارش/ هر محصول


 

. دلایل طراحی سیستم هزینه­ یابی با روش سفارش­ کار:

تنوع محصولات در دست تولید و امکان تولید محصولات با روش های مختلف .
شناسایی نقاط مثبت و منفی عملکرد سرپرستان و مدیران در تولید هر محصول.
تعیین میزان انجام فعالیت و ضایعات مواد، قطعات و محصول (اعم از قابل اجتناب و غیر قابل اجتناب).
شناسایی توقف­ها و دوباره ­کاری­ های هر نوبت تولید
تعیین میزان مصرف مواد اولیه، بسته‌بندی قطعات و سایر منابع تولیدی به ازای هر سفارش.