قابلیت های نرم افزار


قابلیت های نرم افزار

قابلیت های رای فن:

1- تعریف فرایندهای ساخت و تولید اعم از پیوسته ، گسسته و پروژه ای و غیردرآمدی مانند ساخت دارایی و پروژه های R&D 2- ثبت اطلاعات برنامه تولید آتی (شامل BOM و پروسه ساخت محصول) 3- برآورد مقدار مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برنامه تولید در خطوط مختلف و ایستگاه های کاری 4- ثبت ساعات کار واقعی و یا تعداد انجام فعالیت کارکنان و ماشین آلات به ریز سفارش های ساخت و تولید 5- ثبت ساعات توقف و دوباره کاری کارکنان و ماشین آلات به ریز دلایل آن و سفارش های ساخت و تولید 6- ثبت ساعات کار یا تعداد انجام فعالیت مراکز خدماتی و تخصیص هریک به فرایند ساخت و تولیدسفارش های خاص 7- امکان ثبت اطلاعات مقداری تولید محصولات ، کالاها و قطعات نیمه ساخته اعم از ارسالی به انبار و یا پای کار 8- امکان ثبت ضایعات مواد اولیه ، نیمه ساخته و محصول با تعیین محل ایجاد ضایعات (OP) 9- دریافت اطلاعات از فایل خارجی 10- مقایسه ساعات کارکرد واقعی با ساعات انتظاری 11- گزارش انحرف نرخ و مصرف مواد 12- محاسبه سربار جذب نشده مدیریتی براساس ظرفیت واقعی 13- محاسبه سربار جذب نشده رسمی مالی براساس ظرفیت پروانه بهره برداری 14- پیش بینی بهای تمام شده محصولات 15- برآورد بهای تمام شده سفارش های تکمیل شده در میانه ماه 16- گزارش بهای تمام شده با نرخ روز مواد 17- گزارش بهای آحاد تولید به ریز تمامی عوامل هزینه و سهم هر محصول از هزینه های خدماتی