سیستم کنترل تولید

نرم افزار ثبت کنترل تولید رای فن

در یک سازمان تولیدی مدیران برنامه ریزی برای برنامه ریزی تامین منابع تولید و جلوگیری از بروز وقفه در برنامه پیش بینی شده و کنترل چگونگی مصرف این منابع در جریان فرایند ساخت و تولید محصولات نیاز به اطلاعات زیادی دارند از جمله:

 • تولید انتظاری روز / هفته / ماه آتی و مطابقت با انتظارات واحد فروش و زمان بندی تحویل / اجرا در قراردادهای فروش
 • مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای ساخت و تولید هر یک از محصولات و قراردادها ، موجودی انبارها و … و برنامه ریزی خرید
 • نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز برنامه تولید آتی و برنامه ریزی ظرفیت ، نیروی انسانی و تعمیرات و نگهداری ماشین آلات
 • میزان استفاده از خدمات پیمانکاران جهت تکمیل فرایند ساخت و تولید و برنامه ریزی برون سپاری قطعات

به این جهت نرم افزار کنترل تولید رای فن با مقدورات ذیل طراحی شده و در زیرمجموعه سیستم هزینه یابی رای فن کاربری می شود:

 • تعریف ایستگاه های کاری ، شیفت های کاری ،
 • تعریف فرایندهای ساخت و تولید اعم از پیوسته ، گسسته و پروژه ای
 • تعریف موضوع هزینه های غیردرآمدی مانند پروژه های ساخت دارایی و پروژه های R&D
 • تعریف چندین درخت محصول (BOM)برای هر محصول و امکان انتخاب BOM مورد نظر در زمان برنامه ریزی و ثبت آمار تولید
 • تعریف چندین پروسه ساخت برای هر محصول و امکان انتخاب BOM مورد نظر زمان برنامه ریزی تولید
 • ثبت اطلاعات برنامه تولید آتی (شامل BOM و پروسه ساخت محصول)
 • برآورد مقدار مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برنامه تولید در خطوط مختلف و ایستگاه های کاری
 • امکان ثبت اطلاعات مقداری تولید محصولات ، کالاها و قطعات نیمه ساخته اعم از ارسالی به انبار و یا پای کار
 • امکان ثبت ضایعات مواد اولیه ، نیمه ساخته و محصول با تعیین محل ایجاد ضایعات (OP)