سیستم گزارش کارکرد روزانه

  • نرم افزار ثبت کارکرد رای فن

اجرای فرایند هزینه یابی دقیق در یک شرکت تولیدی صنعتی نیازمند مجموعه ای از اطلاعات شامل ساعات کار واقعی و انتظاری کارکنان و ماشین آلات ، اطلاعات تولید و همچنین اطلاعات مالی می باشد . اطلاعاتی مانند :

  • ساعات کار واقعی و ساعات /دفعات دوباره کاری در عملیات ساخت و تولید محصولات به دلایل مختلف
  • تعداد انجام فعالیت های به ریز هریک از سفارش/پروژه های تولیدی و دیگر موضوع هزینه های غیردرامدی
  • ساعات توقف ماشین آلات و کارکنان به دلایل مختلف و برنامه ریزی برای انجام اقدامات اصلاحی
  • ساعات دوباره کاری ماشین آلات و کارکنان به دلایل مختلف و برنامه ریزی برای جلوگیری از تکرار این موارد
  • میزان استفاده از خدمات پیمانکاران جهت تکمیل فرایند ساخت و تولید و برنامه ریزی برون سپاری قطعات

 

به این جهت نرم افزار ثبت کارکرد رای فن با مقدورات ذیل طراحی شده و در زیرمجموعه سیستم هزینه یابی رای فن کاربری می شود:

  • معرفی کارکنان ، فعالیت ها ، مراکز هزینه ، ماشین آلات ،
  • معرفی موضوع هزینه های عملیاتی (سفارش / پروژه های تولیدی و خدماتی) و غیر عملیاتی (پروژه های غیردرآمدی)
  • ثبت ساعات کار واقعی و یا تعداد انجام فعالیت کارکنان و ماشین آلات به ریز سفارش های ساخت و تولید
  • ثبت ساعات توقف و دوباره کاری کارکنان و ماشین آلات به ریز دلایل آن و سفارش های ساخت و تولید

ثبت ساعات کار یا تعداد انجام فعالیت مراکز خدماتی و تخصیص هریک به فرایند ساخت و تولیدسفارش های خاص