توصیف نرم افزارها


مشخصات سبد نرم افزارهای رای فن

نرم افزار هزینه یابی پروژه

این نسخه نرم افزار ویژه هزینه یابی پروژه های ساخت و تولید محصولات سفارشی و اجرایی مانند تعمیرات شناورهای دریایی ، سازه های عمرانی و پروژه های خدماتی و نرم افزاری طراحی شده است. این نرم افزار هزینه یابی در2 گونه سنتی و ABC طراحی شده و علاوه بر روش هزینه یابی سنتی ، دارای قابلیت اجرای روش هزینه یابی برمبنای فعالیت -ABC نیز می باشد . نرم افزار هزینه یابی پروژه رای فن امکان برآورد بهای تمام شدنی پروژه براساس فعالیت ها و مراحل اجرا و محاسبه بهای تمام شده واقعی پروژه و اجزای آن را دارا می باشد . نرم افزار امکان مقایسه بهای تمام شده واقعی و انتظاری هر پروژه و اجزای آن را داشته اطلاعات خروجی آن در تحلیل دلایل مغایرت با برآوردهای اولیه و اجرای تکنیک هایی مانندTarget Costing و Earned Value کاربرد زیادی دارد.

نرم افزار مدیریت تولید:

این نرم افزار در دو گونه تولیدی و سفارشی ، قابلیت ثبت اطلاعات پایه سیستم مدیریت تولید مانند معرفی کارکنان ، مراکز هزینه ، فعالیت ها ، ماشین آلات ، مواد اولیه و محصولات و تعریف پروسه ساخت پیوسته/گسسته و BOMهای متعدد برای هریک از محصولات ، همچنین صدور برنامه تولید ، ثبت آمار تولید و ثبت کارکرد کارکنان و ماشین آلات و ساعات توقف ها، دوباره کاری ها را دارا می باشد . گزارش مواد مورد نیاز تولید برنامه ریزی شده ، برآورد مواد مصرف شده در تولید واقعی ، ثبت آمار تولید محصولات ، کالای نیمه ساخته و پای کار(محصولات دردست تکمیل در پایان ماه) ، ثبت اطلاعات ضایعات مواداولیه ، محصول و کالای نیمه ساخته و تعیین ضریب تکمیل ضایعات در فرایندهای پیوسته و یا تعیین فعالیت (OP) درفرایندهای گسسته و تعیین ضایعات غیرعادی به ریز دلایل و گزارش کلیه اطلاعات از جمله مقدورات این نرم افزار است


نرم افزار هزینه یابی رای فن تولیدی مرحله ای

ویژه هزینه یابی فرایند درسازمان هایی که تولید انبوه محصولات روتین با فرایند پیوسته یا گسسته را دردستور کار خود دارند.این نسخه نرم افزار هزینه یابی با اجرای روش هزینه یابی به روش مرحله ای (Process Costing) ، در 2 گونه طراحی شده و نسخه هزینه یابی به روش سنتی، اجرای محاسبات هزینه یابی و جذب سربار براساس زمان استاندارد تولید (پروسه ساخت) هریک از محصولات و نسخه ABCدارای قابلیت اجرای محاسبات جذب سرباربراساس فعالیت زمان گرا -TDABC می باشد . این نسخه نرم افزار همچنین امکان محاسبه بهای تمام شده استاندارد/ انتظاری و واقعی تولید هرمحصول و مقایسه بهای تمام شده واقعی و استاندارد محصولات و گزارش انحراف مواد ، دستمزد و سربار را دارد


نرم افزار هزینه یابی رای فن تولیدی سفارشی

ویژه هزینه یابی در سازمان هایی که ساخت و تولید محصولات سفارشی با فرایندهای گسسته و فعالیت های مختلف و یا محصولات متنوع روتین با فرایندهای پیوسته را در دستور کار خوددارند. این نسخه نرم افزار هزینه یابی با اجرای روش هزینه یابی ترکیبی (Batch Costing)، در2 گونه سنتی و ABC طراحی شده که درنسخه هزینه یابی به روش سنتی، اجرای محاسبات هزینه یابی و جذب سرباربراساس زمان استاندارد ساخت و تولید هریک از محصولات و ظرفیت کارخانه انجام شده و درنسخه ABC قابلیت اجرای روش هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا -TDABC می باشد. این نرم افزار دارای امکان برآورد بهای تمام شده انتظاری ساخت و تولید هریک از محصولات براساس فعالیت یا پروسه ساخت و محاسبه بهای تمام شده واقعی تولید هر محصول و مقایسه بهای تمام شده واقعی و انتظاری محصولات می باشد.

نرم افزار هزینه یابی رای فن نسخه جامع


این نسخه نرم افزار هزینه یابی ویژه شرکت های متوسط رو به بزرگ و بزرگ طراحی شده که در کنار پروژه های ساخت و تولید محصولات سفارشی و اجرایی مانند تعمیرات تجهیزات سنگین ، سازه های عمرانی و پروژه های خدماتی ، همزمان تولید محصولات روتین و سفارشی را با فرایندهای پیوسته و گسسته را دردستور کار خود دارند.
نرم افزارهزینه یابی نسخه جامع رای فن تمامی مقدورات نسخه های رای فن پروژه ، رای فن سفارشی و رای فن مرحله ای را دارا می باشد .
با داشتن این نسخه نرم افزار هزینه یابی شما امکان اجرای روش مرحله ای برای تولید انبوه محصولات ، اجرای روش هزینه یابی ترکیبی برای تولید محصولات سفارشی و روش هزینه یابی سفارش کاربرای پرژه های درآمدی و غیردرآمدی را به صورت همزمان خواهید داشت ، بدون آنکه تداخلی در کار واحدهای برنامه ریزی خطوط و سالن های مختلف تولید بوجود آید.