توصیف نرم افزارها


مشخصات سبد نرم افزارهای رای فن

نرم فزار هزینه یابی رای فن چابک


نرم افزار هزینه یابی رای فن چابک ویژه هزینه¬یابی درسازمان های کوچک ( تا 50 نفر ) که عموماً تولید انبوه محصولات روتین با یک فرایند به روش پیوسته را دردستور کار خود دارند. هدف از طراحی نسخه چابک نرم افزار هزینه یابی" سادگی و سهولت اجرا " تا حد امکان و زمان کوتاه استقرار و آموزش بوده است . این نسخه نرم افزار هزینه یابی دارای مکان محاسبه بهای تمام ¬شده به روش مرحله¬ای (Process Costing) با سیستم استاندارد برای تولید هرمحصول در هرماه و قابلیت ارایه گزارش بهای تمام شده آحاد تولید به ریز عوامل هزینه ، گزارش انحراف مواد ، دستمزد و سربار و ... است.

نرم افزار مدیریت تولید

این نرم افزار در دو گونه تولیدی و سفارشی ، قابلیت ثبت اطلاعات پایه سیستم مدیریت تولید مانند معرفی کارکنان ، مراکز هزینه ، فعالیت ها ، ماشین آلات ، مواد اولیه و محصولات و تعریف پروسه ساخت پیوسته/گسسته و BOMهای متعدد برای هریک از محصولات ، همچنین صدور برنامه تولید ، ثبت آمار تولید و ثبت کارکرد کارکنان و ماشین آلات و ساعات توقف ها، دوباره کاری ها را دارا می باشد . گزارش مواد مورد نیاز تولید برنامه ریزی شده ، برآورد مواد مصرف شده در تولید واقعی ، ثبت آمار تولید محصولات ، کالای نیمه ساخته و پای کار(محصولات دردست تکمیل در پایان ماه) ، ثبت اطلاعات ضایعات مواداولیه ، محصول و کالای نیمه ساخته و تعیین ضریب تکمیل ضایعات در فرایندهای پیوسته و یا تعیین فعالیت (OP) درفرایندهای گسسته و تعیین ضایعات غیرعادی به ریز دلایل و گزارش کلیه اطلاعات از جمله مقدورات این نرم افزار استنرم افزار هزینه یابی پروژه

این نسخه نرم افزار هزینه یابی با اجرای روش هزینه یابی سفارش کار (Job Costing) ، ویژه هزینه یابی پروژه ها و قراردادهای ساخت و تولید محصولات سفارشی و اجرایی مانند سازه های عمرانی، تعمیرات شناورهای دریایی و ... با قابلیت اجرای روش ABC درکنار هزینه یابی به روش سنتی طراحی شده است . این نرم افزار امکان تعریفBOM و پروسه ساخت برای هریک از اجزای محصولات پروژه یا تعمیرات تجهیزات و برآورد بهای تمام شدنی و محاسبه بهای تمام شده واقعی پروژه به تفکیکی مواد و مصالح و دستمزد وسربار هریک فعالیت ها وهر فاز/جزء درخت پروژه و تعیین سود(زیان) اجرای هر پروژه و هر فاز/جزء پروژه و همچنین مقایسه بهای تمام شده واقعی و بهای انتظاری و تحلیل دلایل مغایرت بهای واقعی با بهای انتظاری را دارد . بعلاوه امکان اجرای تکنیک های پیشرفته مانند Earned Value براساس گزارش های خروجی سیستم وجود دارد.

نرم افزار هزینه یابی رای فن تولیدی مرحله ای

ویژه هزینه یابی فرایند درسازمان هایی که تولید انبوه محصولات روتین با فرایند پیوسته یا گسسته را دردستور کار خود دارند.این نسخه نرم افزار هزینه یابی با اجرای روش هزینه یابی به روش مرحله ای (Process Costing) ، در 2 گونه طراحی شده و نسخه هزینه یابی به روش سنتی، اجرای محاسبات هزینه یابی و جذب سربار براساس زمان استاندارد تولید (پروسه ساخت) هریک از محصولات و نسخه ABCدارای قابلیت اجرای محاسبات جذب سرباربراساس فعالیت زمان گرا -TDABC می باشد . این نسخه نرم افزار همچنین امکان محاسبه بهای تمام شده استاندارد/ انتظاری و واقعی تولید هرمحصول و مقایسه بهای تمام شده واقعی و استاندارد محصولات و گزارش انحراف مواد ، دستمزد و سربار را دارد


نرم افزار هزینه یابی رای فن تولیدی سفارشی

ویژه هزینه یابی در سازمان هایی که ساخت و تولید محصولات سفارشی با فرایندهای گسسته و فعالیت های مختلف و یا محصولات متنوع روتین با فرایندهای پیوسته را در دستور کار خوددارند. این نسخه نرم افزار هزینه یابی با اجرای روش هزینه یابی ترکیبی (Batch Costing)، در2 گونه سنتی و ABC طراحی شده که درنسخه هزینه یابی به روش سنتی، اجرای محاسبات هزینه یابی و جذب سرباربراساس زمان استاندارد ساخت و تولید هریک از محصولات و ظرفیت کارخانه انجام شده و درنسخه ABC قابلیت اجرای روش هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا -TDABC می باشد. این نرم افزار دارای امکان برآورد بهای تمام شده انتظاری ساخت و تولید هریک از محصولات براساس فعالیت یا پروسه ساخت و محاسبه بهای تمام شده واقعی تولید هر محصول و مقایسه بهای تمام شده واقعی و انتظاری محصولات می باشد.

نرم افزار هزینه یابی رای فن جامع


این نسخه نرم افزار هزینه یابی ویژه شرکت های متوسط رو به بزرگ و بزرگ طراحی شده که در کنار پروژه های ساخت و تولید محصولات سفارشی و اجرایی مانند تعمیرات تجهیزات سنگین ، سازه های عمرانی و پروژه های خدماتی ، همزمان تولید محصولات روتین و سفارشی را با فرایندهای پیوسته و گسسته را دردستور کار خود دارند.
نرم افزارهزینه یابی نسخه جامع رای فن تمامی مقدورات نسخه های رای فن پروژه ، رای فن سفارشی و رای فن مرحله ای را دارا می باشد .
با داشتن این نسخه نرم افزار هزینه یابی شما امکان اجرای روش مرحله ای برای تولید انبوه محصولات ، اجرای روش هزینه یابی ترکیبی برای تولید محصولات سفارشی و روش هزینه یابی سفارش کاربرای پرژه های درآمدی و غیردرآمدی را به صورت همزمان خواهید داشت ، بدون آنکه تداخلی در کار واحدهای برنامه ریزی خطوط و سالن های مختلف تولید بوجود آید.

نرم افزار هزینه یابی رای فن خدماتی


این نسخه نرم افزار هزینه یابی با اجرای روش هزینه یابی سفارش¬کار(Job Costing)، ویژه هزینه یابی پروژه های نرم افزاری ، تحقیقاتی و مطالعاتی و قراردادهای خدماتی مانند پروژه های توسعه نرم افزارهای اختصاصی، پروژه های R&D ، پروژه های تدوین استاندارد ، مطالعات اجتماعی و ... با قابلیت اجرای روش ABC طراحی شده است . این نرم افزار امکان برآورد بهای تمام شدنی و محاسبه بهای تمام شده واقعی هر پروژه خدماتی و هریک از مراحل پروژه و تعیین سود(زیان) اجرای هر پروژه و هریک از مراحل پروژه و همچنین مقایسه بهای تمام شده واقعی و انتظاری و تحلیل دلایل مغایرت بهای واقعی با بهای انتظاری را دارا می باشد.