توصیف نرم افزارها


مشخصات سبد نرم افزارهای رای فن

نرم فزار مدیریت تولید:

این نرم افزار در دو گونه پیوسته و گسسته ، قابلیت ثبت اطلاعات پایه سیستم مدیریت تولید مانند معرفی کارکنان ، مراکز هزینه ، فعالیت ها ، ماشین آلات ، مواد اولیه و محصولات و تعریف پروسه ساخت پیوسته/گسسته و BOMهای متعدد برای هریک از محصولات ، همچنین صدور برنامه تولید ، ثبت آمار تولید و ثبت کارکرد کارکنان و ماشین آلات و ساعات توقف ها، دوباره¬کاری ها را دارا می باشد . گزارش موارد مورد نیاز تولید آتی ، برآورد مواد مصرف شده در تولید واقعی ، ثبت آمار تولید ممحصولات ، کالای نیمه ساخته و پای کار ، ثبت اطلاعات ضایعات مواد ومحصول یا کالای نیمه ساختهو تعیین ضریب تکمیل آن در فرایندهای پیوسته و یا تعیین OP در فرایندهای گسسته و تعیین ضایعات غیرعادی به ریز دلایل و گزارش کلیه اطلاعات از جمله مقدورات این نرم افزار است.


 

یکی ازمقدورات مهم نرم افزار مدیریت تولید رای فن"جلوگیری زیان آتی ازطریق گزارش رخدادهای ناخواسته" مانند توقف ها، دوباره¬کاری هاو ضایعات غیرعادی است که به ریزدلایل بروز هریک ثبت و گزارش شده و با برنامه ریزی اقدامات اصلاحی توسط مدیریت می توان پیش از اتمام عملیات ساخت و تولید زیان های آتی را کنترل و محدودکرد.


نرم فزار هزینه یابی پیوسته (مرحله ای)

ویژه هزینه یابی فرایند درسازمان هایی¬که تولید انبوه محصولات روتین با فرایند پیوسته را دردستور کار خود دارند.این نسخه نرم افزار هزینه یابی با اجرای روش هزینه یابی به روش مرحله¬ای (Process Costing) ، در 2 گونه طراحی شده و نسخه هزینه یابی به روش سنتی، اجرای محاسبات هزینه یابی و جذب سربار براساس زمان استاندارد تولید (پروسه ساخت) هریک از محصولات و نسخه ABCدارای قابلیت اجرای محاسبات جذب سرباربراساس فعالیت زمان گرا- TDABC می باشد .بعلاوه امکان محاسبه بهای تمام شده استاندارد/ انتظاری و واقعی تولید هرمحصول و مقایسه بهای تمام شده واقعی و استاندارد محصولات و گزارش انحراف مواد ، دستمزد و سربار را دارد.


 

نرم فزار هزینه یابی گسسته

ویژه هزینه یابی در سازمان هایی که ساخت و تولید محصولات سفارشی و یا محصولات متنوع روتین را با فرایندهای گسسته متفاوت و مختلف را در دستور کار خود دارند. این نسخه نرم افزار هزینه یابی با اجرای روش هزینه یابی ترکیبی (Batch Costing)، در 2 گونه طراحی شده و نسخه هزینه یابی به روش سنتی، اجرای محاسبات هزینه یابی و جذب سرباربراساسزمان استاندارد ساخت و تولید هریک از محصولات و نسخه ABCدارای قابلیت اجرای هزینه یابی برمبنای فعالیت می باشد. این نرم افزار دارای امکان برآورد بهای تمام¬شده انتظاری ساخت و تولید هریک از محصولاتبراساس فعالیت یا پروسه ساخت (روش سنتی) و محاسبه بهای تمام شده واقعی تولید هر محصول و مقایسه بهای تمام شده واقعی و انتظاری محصولات می باشد.


نرم فزار هزینه یابی ترکیبی

این نرم¬افزارهزینه¬یابی در2گونه سنتی وABC طراحی شده وعلاوه بر روش هزینه یابی سنتی،دارای قابلیت اجرایروش هزینه¬یابی برمبنای فعالیت-ABC می¬باشدو ویژه¬هزینه¬یابی¬درسازمان¬هایی است¬که¬همزمان¬تولید محصولات سفارشی و فرایندهای گسسته و تولید انبوه محصولات متنوع روتین با فرایند پیوسته را در دستورکار خود دارند. این نسخه نرم افزار هزینه یابی با اجرای روش هزینه یابی ترکیبی (Batch Costing) برای محاسبات هزینه یابیتولید انبوه محصولات روتین به روش پیوسته و همزمان هزینه یابی فرایندهای ساخت و تولید سفارشی محصولاتبه روش گسسته و امکان برآورد بهای تمام¬شده انتظاری و برمبنای فعالیت (ABC) یا پروسه ساخت (روش سنتی) و محاسبه بهای تمام شده واقعی تولید هر محصول و مقایسه بهای تمام شده واقعی و انتظاری محصولات را دارا می باشد.


نرم فزار هزینه یابی پروژه

این نرم افزار هزینه یابی در2 گونه سنتی و ABC طراحی شده ، علاوه بر روش هزینه یابی سنتی، دارای قابلیت اجرای روش هزینه یابی برمبنای فعالیت - ABC نیز می باشد ، ویژه هزینه یابی قراردادهای ساخت و تولید محصولات سفارشی و اجرایی مانند تعمیرات شناورهای دریایی ، سازه های عمرانی، پروژه های خدماتی و نرم افزاری و امکان برآورد بهای تمام شدنی پروژه براساس فعالیت ها/ مراحل اجراء و محاسبه بهای تمام شده واقعی پروژه و اجزای آن و مقایسه بهای تمام شده واقعی و انتظاری هر پروژه و اجزای آن و تحلیل دلایل مغایرت با برآوردهای اولیه را دارد.

 

نرم فزار هزینه یابی جامع

این نرم افزار هزینه یابی در2 گونه سنتی و ABC طراحی شده ، علاوه بر روش هزینه یابی سنتی، دارای قابلیت اجرای روش هزینه یابی برمبنای فعالیت - ABC می باشد و ویژه هزینه یابی در سازمانهاییاست که همزمان بافرایندتولید روتین محصولات متعدد به روش پیوسته ، فرایند ساخت و تولید محصولات متنوع به روش گسسته و همچنین ساخت و نصب پروژه های اختصاصی و سازه های سفارشیو اجرای پروژه های خدماتی با تنوع بالا را دردستور کار خود دارند . این نسخه نرم افزار تمامی مقدورات نرم افزارهایمرحله ای ، گسسته و پروژه ای را دارا می باشد.