رای فن نسخه تولیدی سفارشی

مدیریت تولید رای فن
فروردین ۱۴, ۱۳۹۹
رای فن نسخه تولیدی مرحله ای
تیر ۷, ۱۳۹۷
 

کاربرد رای فن نسخه سفارشی :

این نسخه نرم افزار ویژه شرکت های تولیدی که محصولات متعدد خود را در فرایندهای گسسته یا پیوسته وبه صورت سفارشی تولید می کنند طراحی شده است.
این نسخه نرم افزار دارای قابلیت محاسبات استاندارد دستمزد و سربار کارکنان در نسخه سنتی و اجرای روش پیشرفته TDABC در نسخه ABC می باشد

روش هزینه یابی در رای فن نسخه سفارشی :

روش هزینه یابی به روش ترکیبی (Batch Costing) با امکان اجرای روش سنتی و یا TDABC برای این نسخه درنظر گرفته شده است

قابلیت های رای فن نسخه سفارشی:

تعریف فرایندهای پیوسته و گسسته با روش مدیریت تولید سفارشی
امکان صدور برنامه تولید برای هر نوبت تولید محصولات
امکان تعریف BOM و پروسه ساخت برای محصولات در فرایندهای پیوسته و گسسته
امکان ثبت توقف های ماشین آلات در طی ماه به ریز دلایل توقف
امکان تعریف تقویم کاری برای کارکنان و ماشین آلات
امکان ثبت جابجایی کارکنان بین مراکز و ارایه سند حسابداری جابجایی کارکنان و تعیین مبلغ دستمزد واقعی هر مرکز
محاسبه بهای تمام شده هر نوبت تولید محصولات در هر ماه
امکان تعریف مبانی ازپیش تعیین شده و مکانیزه برای تسهیم هزینه های مراکز خدماتی به مراکز تولیدی
امکان براورد بهای تمام شده هر واحد محصول با نرخ فعالیت ها و نرخ مواداولیه دوره مورد نظر
امکان محاسبه سربار جذب نشده مراکزتولیدی براساس ظرفیت پروانه بهره برداری و تولید واقعی ماهانه
گزارش بهای فعالیت های مراکز تولیدی و خدماتی در نسخه ABC و گزارش های متعدد دیگر...