رای فن نسخه جامع

رای فن نسخه تولیدی مرحله ای
تیر ۷, ۱۳۹۷
رای فن نسخه پروژه
تیر ۷, ۱۳۹۷
 

کاربرد جامع رای فن :

ویژه شرکت های تولیدی و خدماتی که همزمان اقدام به ساخت سازه های سفارشی و یا اجرای پروژه های خدماتی (مانند پروژه های طراحی و تولید نرم افزارهای خاص) در قالب پروژه های اجرایی کرده و محصولات متعدد خود را با فرایندهای پیوسته و فرایندهای گسسته و به روش "سفارشی" یا "تولید انبوه"می سازند و تولید می کنند.

روش هزینه یابی در رای فن جامع:

روش های "سفارش‌کار" و "مرحله ای" با امکان اجرای روش ABC و TDABC برای فرایندهای تولیدی

 

قابلیت رای فن جامع:

تعریف پروژه ها و سفارش های تولید محصولات به صورت درختی و تعریف گروه محصولات متعدد.