رای فن نسخه تولیدی مرحله ای

رای فن نسخه تولیدی سفارشی
تیر ۷, ۱۳۹۷
رای فن نسخه جامع
تیر ۷, ۱۳۹۷
 

کاربرد رای فن نسخه تولیدی مرحله ای:

این نسخه نرم افزار ویژه آن دسته از شرکت های تولیدی طراحی شده است که محصولات خود را در فرایندهای پیوسته وگسسته به صورت تولید انبوه برنامه ریزی و تولید می کنند.

روش هزینه یابی در رای فن نسخه تولیدی مرحله ای:

در این نسخه نرم افزار هزینه یابی به روش مرحله ای (Process Costing) با امکان اجرای روش سنتی و یا TDABCبرای این نسخه درنظر گرفته شده است

قابلیت های رای فن نسخه تولیدی مرحله ای :

تعریف فرایندهای پیوسته و گسسته با روش مدیریت تولید انبوه
امکان صدور دستور تولید برای هریک از محصولات و تعیین تاریخ شروع و پایان تولید
امکان تعریف BOM و پروسه ساخت برای محصولات در فرایندهای پیوسته و گسسته
امکان ثبت توقف های ماشین آلات در طی ماه به ریز دلایل توقف
امکان تعریف تقویم کاری برای کارکنان و ماشین آلات
امکان ثبت جابجایی کارکنان بین دوایر تولیدی وخدماتی و ارایه سند حسابداری جابجایی کارکنان و تعیین مبلغ دستمزد واقعی دوایر
محاسبه بهای تمام شده تولید هریک از محصولات درهر ماه
امکان تعریف مبانی ازپیش تعیین شده و مکانیزه برای تسهیم هزینه های مراکز خدماتی به مراکز تولیدی
امکان براورد بهای تمام شده هرواحد محصول براساس کارت استاندارد محصول / فعالیت ها در نسخه ABC و نرخ مواداولیه دوره مورد نظر
امکان محاسبه سربار جذب نشده دوایر تولیدی براساس ظرفیت پروانه بهره برداری و تولید واقعی ماهانه
گزارش بهای فعالیت های مراکز تولیدی و خدماتی در نسخه ABC و گزارش های متعدد دیگر...