سیستم هزینه یابی

نرم افزار هزینه یابی رای فن

اجرای فرایند هزینه یابی دقیق در یک شرکت تولیدی صنعتی نیازمند مجموعه ای از گزارش های مالی و غیرمالی می باشد که برای یاری مدیران در فرایند تصمیم گیری کارایی داشته باشد. به این جهت سیستم هزینه یابی نیازمند وجود اطلاعات مختلفی از جمله ساعات کار کارکنان و ماشین آلات، آمار مصرف مواد و تولید محصولات سالم ، نیمه ساخته و ضایعات مواد و محصول و … همچنین اطلاعات مالی از قبیل مبالغ هزینه های مراکز تولیدی ، خدماتی و پشتیبانی ، بهای مواد اولیه و کمکی تولید ، ملزومات مصرفی و … می باشد تا مدیران بتوانند از مزایای یک سیستم هزینه یابی مناسب بهره برداری کنند. کاربرد هایی از جمله :

 • گزارش روند هزینه های مراکز مختلف و میزان کارایی مراکز به ازای هزینه های واقعی و ارزیابی عملکرد مدیران
 • محاسبه و گزارش بهای تمام شده سفارش ها و آحاد محصولات تولید شده براساس ساعات کارکرد واقعی کارکنان و ماشین آلات
 • برآورد بهای تمام شدنی تولید محصولات و سفارش هابراساس زمان انتظاری ساخت و تولید سفارش ها و درخت محصول (BOM)
 • محاسبه بهای تمام شده سفارش ها و محصولات تولیدی در حین هر ماه پیش از انجام هزینه یابی ماهانه براساس بهای فعالیت های دوره قبل و نرخ مواد اولیه دوره دلخواه بعنوان گزارش مدیریتی
 • شناسایی سربار جذب نشده مدیریتی براساس ظرفیت واقعی ماشین آلات و خطوط تولید بعنوان گزارش مدیریت در کنار محاسبه سربار جذب نشده رسمی مالی مطابق روش های رسمی و قوانین مالیاتی براساس ظرفیت پروانه بهره برداری
 • مقایسه بهای تمام شده سفارش ها و آحاد محصولات تولید شده با نرخ های واقعی مواد اولیه و همزمان با نرخ روز بازار و همچنین نرخ انتظاری (بودجه ای ) مواد اولیه
 • حذف بندهای گزارش حسابرس در مورد نحوه تخصیص هزینه یابی خدماتی و پشتیبانی به احاد تولید و قیمت گذاری محصولات ، کالاهای نیمه ساخته

 

شرکت رای فن پیشگان با تکیه بر سالها تجربه مدیران خود درتدریس ، طراحی و استقرار سیستم های حسابداری صنعتی طراحی و پیشرفته ترین روش های طراحی و پیاده سازی نرم افزار و براساس رویکرد سیستمی ، نرم افزار مستقل هزینهیابی رای فن را با مقدورات ذیل طراحی و پیاده سازی کرده  و در زیرمجموعه سیستم هزینه یابی رای فن کاربری می شود:

 • معرفی عوامل هزینه و تعیین روند تخصیص عوامل هزینه به فعالیت ها در هر مرکز
 • تعیین روش تسهیم هزینه مراکز خدماتی : روش های مستقیم ، یکطرفه و دوطرفه
 • معرفی مبانی سهم دهی مراکز خدماتی به مراکز تولیدی براساس مبانی قابل تعریف در هر دوره ماهانه
 • ثبت اطلاعات نرخ های واقعی و انتظاری مواد اولیه و کمکی تولید
 • ثبت / انتقال اطلاعات تراز هزینه های مراکز از سیستم مالی
 • ثبت / انتقال اطلاعات بهای مواداولیه مصرفی محصولات/ سفارش ها از سیستم مالی
 • انجام محاسبات هزینه یابی و تعیین سرباز جذب نشده هریک از مراکز تولیدی
 • گزارش بهای تمام شده سفارش / پروژه ها به ریز عوامل بهای تمام شده
 • گزارش بهای آحاد تولید محصولات روتین به ریز عوامل بهای تمام شده
 • گزارش براورد بهای تمام شده سفارشها و محصولات با نرخ وانتظاری و میزان استاندارد مصرف مواد اولیه
 • مقایسه بهای تمام شده واقعی با بهای انتظاری و تحلیل مغایرت های موجود
 • گزارش های کنترلی ، ریز سهم دهی مراکز به یکدیگر و ریز های هر محصول از هر دایره تولیدی
 • گزارش اسناد حسابداری هزینه یابی (تسهیم مراکز خدماتی ، ثبت جابجایی کارکنان ، سرباز جذب نشده …)
 • گزارش هزینه های مراکز متوقف در هرماه به ریز اجزای هزینه هریک