نرم فزار هزینه یابی پروژه


ویژگی های نرم افزار

مفهوم نرم افزار هزینه یابی مستقل:

_چنانچه نرم افزارهای مالی مورد استفاده شرکت فاقد نرم افزار هزینه یابی مناسب باشد (به ویژه) در تولید محصولات و سازه های سفارشی و از آنجا که " فرایند هزینه یابی" درمقاطع ماهانه انجام پذیر است ، با وجود نرم افزار هزینه یابی رای فن بدون نیاز به اعمال هیچ تغییری درنرم افزارهای مالی شرکت ، طراحی و استقرار سیستم هزینه یابی به دلیل ویژگی مستقل بودن نرم افزار هزینه یابی رای فن امکان پذیر است.


 

تبادل اطلاعات بین نرم افزارهای مالی و نرم افزار هزینه یابی رای فن از طریق وب سرویس ، XML و ... انجام پذیر بوده و درصورت نبود هیچ امکان ارتباطی دیگر ، انتقال اطلاعات سیستم هزینه یابی به سادگی با استفاده از خروجی اکسل گزارش های مالی مقدور خواهد بود.


سهولت کاربرد نرم افزار رای فن

1- استفاده از اطلاعات موجود و ثبت شده در جریان کاربری دیگر نرم افزارها مانند آمار تولید وضایعات 2- انتقال ارقام تولید از نرم افزار انبار با امکان اعمال کنترل و اصلاح اشتباهات احتمالی 3- انتقال اطلاعات پایه (کارکنان ، کالاهای انبار ، نرخ مواد اولیه و ... ) از سایر نرم افزارها 4- انتقال اطلاعات تراز هزینه ها از نرم افزار مالی بدون نیاز به دسترسی به پایگاه داده 5- انتقال اطلاعات برخی تراکنش ها مانند ورود و خروج کارکنان ، ساعات کار و توقف ماشین آلات و ...